top of page

Huidige “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:
WiMobile BVBA, met maatschappelijke zetel te Sint-Stefaanstraat 20 1910 Nederokkerzeel, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0670.991.065 (hierna: “WiMobile BVBA”).

WiMobile BVBA heeft respect voor uw privacy en zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen overeenkomstig de geldende privacywetgeving (EU General Data Protection Regulation 2016/679).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten inzake de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van WiMobile BVBA bevat.

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.
 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is WiMobile BVBA.

Verantwoordelijke voor de verwerking betekent dat WiMobile BVBA, eventueel naast of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens bepaalt.

 

Specifieke richtlijnen van volgende derde partijen zijn van toepassing voor:

 

 • Website: wix.com

 • Werknemers: Sodiwe

2. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

 

WiMobile BVBA verzamelt persoonlijke gegevens op diverse manieren via onze gewone bedrijfsactiviteiten en dit zowel online als offline. Dit is bijvoorbeeld wanneer u een offerte aanvraagt, bestellingen plaatst of produkten of diensten aankoopt, overeenkomsten sluit of met ons communiceert, onze websites bezoekt en gebruikt. Wij ontvangen ook persoonlijke informatie van onze klanten om namens hen diensten te verlenen en activiteiten uit te voeren.

Verder verwerkt WiMobile BVBA soms publieke gegevens, bijvoorbeeld gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of gegevens die algemeen bekend zijn of in de pers verschenen.

 

De categorieën van persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken, zijn:

 • contactinformatie waarmee wij met u kunnen communiceren, zoals bijvoorbeeld:

  • uw naam;

  • functietitel;

  • leeftijd;

  • aanspreektitel;

  • gebruikersnaam;

  • postadres;

  • telefoonnummers;

  • e-mailadressen of andere adressen waarop wij uw berichten kunnen sturen;

  • bedrijfsinformatie en registratiegegevens die u ons op onze website geeft

 

 • relatiegegevens die ons helpen met u zaken te doen, zoals:

  • de aard van producten en diensten in uw interesseveld;

  • contact- en productvoorkeuren;

  • voertaal;

  • financiële situatie;

  • marketingvoorkeuren;

  • demografische gegevens

 

 • transactiegegevens over de manier waarop u met ons omgaat, waaronder:

  • aanvragen / verzoeken;

  • aankopen;

  • gegevens over uw klantenaccount;

  • leveringsinformatie;

  • factuur- en financiële gegevens;

  • informatie voor belastingen;

  • transactie- en correspondentiegeschiedenis;

  • informatie over de manier waarop u onze websites gebruikt en ermee omgaat

 

 • veiligheidsgegevens en gegevens inzake de naleving van regels die ons helpen onze belangen te verdedigen, waaronder:

  • informatie voor conflictbeheersing,

  • fraudepreventie en interne controle, evenals

  • informatie die nodig is voor de veiligheid van onze gebouwen en terreinen, zoals:

   • beeldopnamen

   • toegangsregistratie & -controle

 

3. Doel van de verwerking

 

WiMobile BVBA gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • analyse en verbetering van de website en prestaties;

 • beheer van onze duurzame relatie met u, waaronder communicatie met u, het verwerken van uw aanvragen en bestellingen;

 • marketing: het verstrekken van informatie betreffende onze diensten, producten en nieuwigheden;

 • bedrijfsnoden: beheer van onze bedrijfsbehoeften, zoals het verwerken van betalingen en beheer van accounts, productontwikkeling, contactbeheer, bedrijfsbestuur, audits en naleving van de wetgeving.

 

 

 

4. Rechtsgrond

 

WiMobile BVBA mag uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende rechtsgronden:

 

 • uw toestemming;

 • de uitvoering van een contract met u;

 • het gerechtvaardigd belang van WiMobile BVBA,als gewone bedrijfsactiviteiten.

 

5. Gegevensuitwisseling

 

WiMobile BVBA zal uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van haar klanten, leveranciers of onderaannemers, met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

WiMobile BVBA zal redelijkerwijs pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat WiMobile BVBA uw gegevens aan een derde bekendmaakt, maar u erkent dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

WiMobile BVBA zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op een andere wijze commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Specifieke situaties:

 

 • wettelijke verplichtingen: wij kunnen persoonlijke gegevens met betrekking tot personen beschikbaar maken voor het publiek of gerechtelijke instanties, wethandhavingsinstanties en -agentschappen, zoals door de wet voorgeschreven, inclusief het beantwoorden aan de vereisten voor nationale veiligheid en handhaving van de wet, en inclusief agentschappen en rechtbanken in de landen waarin wij actief zijn. Indien bij wet toegestaan, kunnen wij deze informatie ook aan derde partijen doorgeven, indien dat nodig is om wettelijke claims in te dienen, om onze rechten uit te oefenen, te handhaven of te verdedigen, om onze eigendom of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen, of indien nodig ter ondersteuning van externe audits, naleving en functies op het gebied van bestuur van de onderneming;

 • fusies & overnames: persoonlijke gegevens kunnen worden overgemaakt aan een partij die het vermogen of de activa van WiMobile BVBA of zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk verwerft bij een verkoop, fusie, faillissement, ontbinding of andere.

 

6. Bewaring van de gegevens

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals hierboven omschreven en in functie van de contractuele relatie tussen WiMobile BVBA en uzelf.

 

Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

 

7. Rechten van de betrokkene

 

 • Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat WiMobile BVBA van uw persoonsgegevens maakt.

 

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten mogelijk niet (meer) leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

 • Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

 • Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

 • Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

 • Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per post naar WiMobile BVBA, Sint-Stefaanstraat 20 1910 Nederokkerzeel, België, mits toevoeging van een kopie van een ligitimatiebewijs.

 

 • Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende authoriteit:

Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be

 

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

WiMobile BVBA treft veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan WiMobile BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. WiMobile BVBA heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regelgeving zullen gebonden zijn.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

9. Cookies en analytische software

 

Voor een vlotte werking van onze website kunnen kleine bestanden op uw computer opgeslagen worden, die ons nuttige informatie verschaffen (zogenaamde ‘cookies’). U kunt van de voordelen van deze cookies afzien door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

WiMobile BVBA kan, eventueel via een derde partij, gebruik maken van één of meer van de volgende cookie-types:

 

 • Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de werking van de website. Deze cookies zijn van essentieel belang om de website correct te laten werken. Ze omvatten cookies die eerdere acties onthouden (bv. ingevoerde tekst) wanneer u in eenzelfde sessie naar een pagina terugbladert. Deze cookies identificeren u niet als een persoon. Als u geen noodzakelijke cookies aanvaardt, kan dit een invloed hebben op de werking van de website of delen ervan.

 

 • Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u naar de website terugkeert, en om te onthouden welke keuzes u hebt gemaakt om ons toe te laten de inhoud van zijn website voor u te personaliseren. De informatie die door functionele cookies wordt verzameld, kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn die u ons hebt verschaft. Indien u geen functionele cookies aanvaardt, kan dit een invloed hebben op de werking en de functionaliteit van de website en kan haar inhoud beperkt zijn.

 

 • Analytische/prestatie-cookies

Met analytische/prestatie-cookies kunnen we het aantal bezoekers tellen en begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door informatie te verschaffen over onder meer de bezochte rubrieken, de tijd die op de website en/of webpagina’s wordt doorgebracht en eventuele problemen. Zo kan de werking van de website verbeterd worden. Prestatie-cookies identificeren u niet als een persoon. Alle gegevens worden anoniem verzameld.

 

 • Reclame-/doelgroepgerichte cookies

Reclame-/doelgroepgerichte cookies registreren uw bezoek aan de website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij kunnen deze informatie gebruiken om de website en de op deze sites weergegeven advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Reclamecookies kunnen worden gebruikt om doelgerichte reclame te tonen en ons te helpen de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. De meeste reclamecookies volgen gebruikers via hun IP-adres en kunnen persoonlijke gegevens verzamelen.

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren of te melden wanneer u een cookie ontvangt, om cookies te verwijderen of onze website te bezoeken met de anonieme instellingen van uw browser. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de helppagina van uw browser voor meer informatie over het aanpassen of wijzigen van uw browserinstellingen. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën die informatie op uw toestel opslaan, moet u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. Denk erom dat bepaalde functies van onze websites mogelijk niet correct werken indien u cookies of deze technologieën niet aanvaardt.

Wij kunnen op onze website ook analytische software gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteit op onze website, zoals de internetpagina’s die u bezoekt, de links waarop u klikt en de zoekopdrachten die u op onze websites uitvoert. Wij kunnen de informatie gebruiken om de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, zoals het aantal bezoekers van de website, vanwaar bezoekers de website hebben bereikt en welke pagina’s ze hebben bezocht. De informatie die door deze cookies en uw huidig IP-adres wordt gegenereerd, wordt door uw browser doorgestuurd. De verdere verwerking van deze gegevens is in handen van de derde partij dewelke hiervoor gekozen werd. Meer informatie kan u vinden bij de desbetreffende partij via onze website.

 

10. Toestemming

 

Door ons persoonlijke gegevens te verschaffen, begrijpt en aanvaardt u het verzamelen, het verwerken, de internationale overdracht en het gebruik van deze persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Franse Privacy Policy met de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

bottom of page